STANDARD SALGSBETINGELSER, DATABEHANDLERAVTALE OG VILKÅR

Standard salgsbetingelser

 1. TILBUD – AKSEPTFRIST
  Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er anført.
 1. SPESIELLE KVALITETSKRAV TIL LEVERANSEN
  Kjøper har risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer hans behov. Er varene ikke bestilt etter en standard eller med nærmere spesifiserte skriftlige kvalitetskrav, leveres de uten at Selger påtar seg ansvar for spesielle kvalitetskrav.
 1. PRISER- BETALINGSBETINGELSER
  Alle våre priser er kontantpriser eks. mva. og øvrige offentlige avgifter. Selger forbeholder seg retten til å regulere prisen som følge av valutaendringer, fraktrateendringer, endring i forsikringer, endringer i toll, avgifter og skatter, samt øvrige forhold som Selger ikke er herre over. Betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager fra fakturadato. Ved betaling etter forfall påløper inkassogebyr og lovens forsinkelsesrente. Varene faktureres ved forsendelse. Dersom leveransen utsettes på kundens anmodning, forfaller kjøpesummen til betaling i henhold til opprinnelig avtalt leveringstid. Ved større leveranser og spesialleveranser skal 1/3 av kjøpesummen betales ved bestilling, mens resterende forfaller til betaling ved levering.
 1. LEVERINGSBETINGELSER
  Varen leveres ab vårt lager i Oslo. Kjøperen er forpliktet til å holde varen fullverdiforsikret til den er betalt.
 1. INSTALLASJON OG SERVICE
  Installasjon og oppstart skjer for kjøperens regning hvis intet annet er avtalt. Selger har et godt utbygd
  serviceapparat. Opplæring utover det som gis i forbindelse med oppstart, kan tilbys kjøper gjennom fast
  serviceavtale, mot avtalt godtgjørelse.
 1. GARANTIER
  Garantitiden er 12 mnd. fra fakturadato. Garantien omfatter material- og fabrikasjonsfeil inkludert og dekker deler og arbeid utført i vår normale arbeidstid, forutsatt at produktet innleveres Selger. Garantien dekker ikke feil som skyldes at kjøperen ikke har fulgt Selgers forskrifter for bruk og vedlikehold av varen. Garantien dekker heller ikke Selgers reisetid og -utgifter, overtidsarbeid, hotell, diett eller frakter i forbindelse med reparasjonsarbeider.
  For varer produsert av andre enn Selger gjelder underleverandørens garantibestemmelser. Kjøper kan dog ikke påberope seg underleverandørs garantier overfor Selger utover det som følger av Selgers egen avtale med underleverandøren.
 1. SALGSPANT
  Selger har salgspant i (eiendomsforbehold i) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt er betalt, jf. panteloven §§ 3 -14 flg.
 1. REKLAMASJON
  Transportskade eller manko i antall kolli skal skje skriftlig straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rett fraktfører. Manko i innhold av emballerte varer skal skje skriftlig straks, og senest 8 dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene. Reklamasjon på mangelfull vare må skje skriftlig hurtigst mulig og senest 8 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget. Absolutt reklamasjonsfrist gjelder i alle tilfelle 1 år fra levering. Reklamasjonen er rettidig dersom den er kommet frem til Selger innen fristens utløp. Manglende reklamasjon i henhold til disse bestemmelser medfører at Kjøper taper sin rett til å gjøre mangler gjeldende.
 1. MANGLER
  Selger har intet ansvar for skader eller tap som er en følge av Kjøpers feilaktige montering eller bruk, eller andre forhold som ikke kan tilskrives Selger. Selger forbeholder seg retten til å avhjelpe mangler før Kjøper kan gjøre andre mangelsbeføyelser gjeldende. Selger har krav på å foreta avhjelp eller omlevering minimum tre ganger før Kjøper kan ha krav på heving av kjøpet.
 1. FORSINKELSE
  Ved forsinket levering som skyld es forhold hos kjøper, kan Selger besørge lagring for kjøpers regning og risiko.
  Dersom det oppstår forsinkelser med hensyn til leveransen som skyldes Selger, må et eventuelt økonomisk ansvar for Selger på forhånd være presisert i avtalen dersom kjøper skal kunne gjøre krav gjeldende.
 1. HEVING
  Begge parter har rett til å heve ved vesentlig mislighold av denne avtalen. Kjøpers heving av avtalen på grunnlag av vesentlige mangler forutsetter at Selger er gitt skriftlig varsel med redegjørelse for manglene, og at Selger har hatt rimelig frist til å avhjelpe manglene, jf. pkt. 8.
 1. ERSTATNINGSKRAV
  Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav på erstatning for mangler eller forsinkelse dersom den manglende oppfyllelsen skyldes hindring utenfor Selgers kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.
  Selgers erstatningsansvar for mangler og forsinkelser er avgrenset mot følgetap og indirekte tap, og er i alle tilfelle begrenset til kontraktsum.
 1. FORCE MAJEURE
  Ved ekstraordinær situasjon utenfor partenes kontroll – force majeure – suspenderes partenes rettigheter og forpliktelser så lenge force majeure-situasjonen vedvarer. Den part som rammes av force majeure hendelsen skal varsle den annen part om situasjonen omgående. Vedvarer force-majeure situasjonen i 90 dager kan begge parter gå fra avtalen
 1. TVISTER
  Enhver tvist om oppfyllelsen eller forståelsen av denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal Selgers hjemting være rett verneting for tvisten. Tvisten skal reguleres av norsk lov.

Databehandleravtale

PARTER I DENNE AVTALEN

 

{ndep} (Kunden)

og

Fartskriver AS (FS, databehandler)

 1. BAKGRUNN
  Avtalen er inngått i henhold til Personvernsforordningen, Forordning 2016/679 (EUs GDPR-direktiv) gjeldende fra mai 2018. Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften) samt tilhørende koblinger mot EUs GDPR-direktiv gjeldende fra mai 2018. Avtalen skal sikre at personopplysninger som er registrert ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. Avtalen regulerer databehandlers bruk og sikring av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, herunder innsamlingen, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjonen av lignende bruksområder.
 1. FORMÅL
  Formålet med VDO Fleet og Fartskriver AS behandling av personopplysninger er å sette kunden i stand til å gjennomføre handlinger knyttet til personalhåndtering. Fartskriver AS skal legge til rette for at Kunden, som har bruksrett til systemet, selv skal kunne utføre databehandling ved hjelp av systemet. Fartskriver AS skal ikke utføre databehandling på eget initiativ ut over standard funksjonalitet som er bygget inn i systemet.
  Systemet har funksjonalitet, avhengig av modul, for lagring av følgende data:   
 •  Arkiv – data fra sjåførens sjåførkort og kjøretøy.
  VDO Fleet er et web-basert analyse og arkiveringsverktøy for arkivering og analyse av sjåførkort og kjøretøydata (kjøre- og hviletidsdata). Kun nedlastede sjåførkort og kjøretøydata arkiveres og kan analyseres i VDO Fleet. I forbindelse med etablering og bruk av systemet, vil personopplysninger bli registrert i systemet. Med person-opplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Kunden er etter levering ansvarlig for registrering av personopplysninger i systemet, og evt. uttak og benyttelse av lagret informasjon. Fartskriver AS skal ikke behandle personopplysningene på annen måte enn det som følger av denne data-behandleravtalen, uten etter dokumentert instruks, og er ansvarlig for at dataene lagres på en forsvarlig måte.
 1. PARTENES PLIKTER

  3.1 DATABEHANDLERS PLIKTER
  Fartskriver AS plikter å være kjent med og overholde de krav som følger av personopplysningsloven, se særlig
 • 13 jf. § 15, samt personopplysningsforskriften kapittel 2 samt tilhørende koblinger mot EUs GDPR-direktiv gjeldende fra mai 2017. Fartskriver AS skal besørge tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til:
 • konfidensialitet, dvs. at opplysningene ikke blir tilgjengelige for personer som ikke har lovlig tilgang til opplysningene,
 • integritet, dvs. at opplysningene ikke endres på uautorisert eller utilsiktet måte og
 • tilgjengelighet, dvs. at opplysningene er tilgjengelige og operative for lovlig og autorisert bruk

  Fartskriver AS plikter på forespørsel å gi Kunden tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og bistå slik at Kunden kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Databehandleren skal sikre at kun autoriserte personer har tilgang til opplysningene, og at databehandleren fratar tilgangen dersom autorisasjonen utløper eller av andre grunner ikke lenger gjelder for personen. Databehandleren skal kun autorisere personer som av nødvendige grunner må ha tilgang til personopplysningene. Fartskriver AS plikter på forespørsel å påvise at personer som er
  autoriserte til å foreta behandling av Kundens personopplysninger er underlagt konfidensialitets- eller taushetsplikt som skal gjelde også etter at databehandleroppdraget er fullført. Kunden har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som
  benyttes til dette formål. Fartskriver AS plikter å gi nødvendig bistand til dette. Partene har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysningene som vedkommende får tilgang til iht. denne avtale. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør. Personopplysningene skal ikke utleveres til eksterne parter med mindre punkt 4 om Fartskriver AS bruk av underleverandører.

3.2 KUNDENS PLIKTER
Kunden plikter å gjøre seg kjent med hvilke krav norsk lov stiller til behandling av personopplysninger.
Kunden er forpliktet til kun å lagre og bruke opplysninger i den utstrekning og på slik måte som er
overensstemmende med norsk lov. Brudd på disse pliktene anses som vesentlig mislighold og kan være grunnlag for erstatningsansvar dersom forholdet påfører Fartskriver AS økonomisk eller renommémessig tap.
Kunden er ansvarlig for at egendefinerte datafelter verken i seg selv eller med dets innhold bryter med de til
enhver tid gjeldende lover og regler, herunder vedrørende personopplysninger. Det samme gjelder bruk av
kombinasjoner av datafelter i for eksempel rapporter mv. Der hvor systemet inneholder tekster, data eller annen informasjon mv. som eies/disponeres av Kunden, innestår Kunden for at han har full eiendoms- eller disposisjonsrett til slike tekster, data, informasjon mv. og at verken lagring eller den aktuelle bruken av dette materialet innebærer en krenkelse av tredjemanns rettigheter eller strider mot lov, forskrift eller andre rettsregler. Kunden skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til:

 • konfidensialitet, dvs. at opplysningene ikke blir tilgjengelige for personer som ikke har lovlig tilgang til opplysningene,
 • integritet, dvs. at opplysningene ikke endres på uautorisert eller utilsiktet måte og
 • tilgjengelighet, dvs. at opplysningene er tilgjengelige og operative for lovlig og autorisert bruk

Brukernavn og passord for tilgang til systemet opprettes av Fartskriver AS og administreres av administrator hos Kunden. Kunden plikter å påse at passord oppbevares og håndteres på en slik måte at bare personer med rett iht. avtalen med Fartskriver AS og som er autoriserte hos Kunden, har tilgang til systemet. Kunden er ansvarlig for at egne medarbeidere kun bruker personopplysningene i systemet for å utføre pålagte/tillatte oppgaver. Kunden håndterer og behandler henvendelser fra de registrerte om innsyn, retting og sletting mv.

 

 1. BRUK AV UNDERLEVERANDØRER
  Fartskriver AS bruker underleverandører til å oppfylle deler av sine ulike forpliktelser, herunder til fysisk drift av systemet. Fartskriver AS er ansvarlig for utførelsen av underleverandørens oppgaver på samme måte som om Fartskriver AS selv sto for utførelsen. Fartskriver AS skal påse at underleverandøren oppfyller samtlige krav for behandling av personopplysninger, herunder kravene i personopplysningsloven med tilhørende forskrift og avtalte krav til informasjonssikkerhet. Fartskriver AS plikter å ha egen databehandleravtale med alle sine underleverandører som sikrer oppfyllelse av vilkårene i denne avtalen. Dersom Fartskriver AS bytter eller inkluderer nye underleverandører skal Kunden varsles om dette minst 4 uker før ny underleverandør påbegynner oppdraget. Ved bytte av underleverandør skal tidligere underleverandør skriftlig bekrefte overfor Fartskriver AS
  at alle personopplysninger er permanent slettet fra vedkommende systemer i tråd med punkt 8.
 1. INFORMASJONSSIKKERHET
  Fartskriver AS skal ha rutiner for logging av feil og avvik i systemet. Det skal iverksettes tiltak for å minimalisere mulig skade. Fartskriver skal straks underrette Kunden dersom det har skjedd eller skjer et brudd på personopplysningssikkerheten. Medfører bruddet risiko for de registrertes rettigheter og friheter, må varselet inneholde den informasjonen Kunden trenger for å kunne varsle Datatilsynet. Dersom bruddet medfører at Kunden må varsle de registrerte, skal Fartskriver fremskaffe den informasjonen Kunden trenger til varslingen. Fartskriver AS vil ikke levere ut identiteter til Kundens data uten at Kunden ber om dette skriftlig. Fartskriver AS sørger for sikkerhetskopier av systemet og data på daglig basis. Dersom personopplysninger skal oversendes elektronisk internt hos Kunden eller fra Kunden til Fartskriver AS, anbefaler Fartskriver AS at overføring skjer i kryptert form eller sikret på annen måte etter nærmere avtale med Fartskriver AS.
 1. SIKKERHETSREVISJONER
  Fartskriver AS skal fremlegge all informasjon som er nødvendig for å påvise overfor Kunden at Fartskriver AS forpliktelser som databehandler etter loven er oppfylt. Fartskriver AS skal jevnlig gjennomføre aktuelle sikkerhetsrevisjoner av bruken av informasjonssystemet. Resultatet av sikkerhetsrevisjonen skal kunne dokumenteres. Fartskriver skal på anmodning fra Kunden bidra til revisjoner av selskapets etterlevelse av
  personvernreglene.
 1. AVTALENS VARIGHET
  Databehandleravtalen gjelder så lenge Fartskriver AS behandler personopplysninger på vegne av Kunden.
  Ved brudd på avtalen kan Kunden pålegge Fartskriver AS å stoppe den videre behandlingen av personopplysningene med øyeblikkelig virkning. Fartskriver AS kan med samme begrunnelse stoppe all databehandling for Kunden med øyeblikkelig virkning. Kunden kan i løpet av avtaletiden (inkludert i oppsigelsestiden) selv hente ut alle data som er Kundens eiendom fra systemet. Avtalen løper til den sies opp av en av partene. Etter avtalens utløp plikter Fartskriver AS å utlevere alle Kundens data som omfattes av denne
  databehandleravtalen, dersom Kunden ber om dette. Fartskriver AS plikter også etter avtalens utløp å destruere alle Kundens data som omfattes av denne databehandleravtalen.
 1. MEDDELELSER
  Meddelelser etter denne avtalen skal sendes skriftlig til Kundens kontaktperson som oppgitt i avtalen. 10.
 1. ENDRING AV DATABEHANDLERAVTALEN
  Fartskriver AS kan justere innholdet i databehandleravtalen, med virkning fra førstkommende fornyelse av avtalen om bruksrett til systemet, jf. standard betingelsene punkt 10. Kunden skal i tilfelle varsles om endringer i rimelig tid før fristen for oppsigelse av avtalen om bruksrett til systemet utløper.
 1. LOVVALG OG VERNETING
  Norsk lov skal gjelde. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandling ikke frem, skal saken løses ved de ordinære domstoler med sete på det sted i Norge hvor Fartskriver AS har sitt hovedkontor. Dersom noen bestemmelser i denne avtalen eller oppfyllelsen av den anses ugyldig i henhold til lovgivningen, skal dette ikke få noen betydning for gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i avtalen.

vilkår for analyseverktøy

INNLEDNING
Fartskriver AS (FS) tilbyr en programvare for analyse og arkivering av data generert ved bruk av VDO produkter, spesielt digitale fartsskrivere. FS vil levere programvare og løsninger til kunder som analyserer og arkiverer, samt relaterte servicetjenester via Internett, et såkalt «Application Service Providing» (ASP)
konsept med betegnelsen VDO Fleet. Med utgangspunkt i de overstående forutsetningene har partene inngått følgende avtale:

 

 1. DEFINISJONER
  ASP konseptet omfatter de grunnleggende tekniske og organisasjonsmessige betingelsene som er omtalt av dette dokument. I henhold til disse betingelsene leveres programvaren via Internett som er en del av VDO Fleet og kan brukes av kunder, herunder de tilgjengelige ASP tjenester og eventuelle endringer i disse tjenestene iht. punkt 2.4 i denne avtale.
 1. LEVERANSER OG TJENESTER FRA LØSNINGSLEVERANDØREN
  FS skal forsyne kunden med den programvare som skal brukes i forbindelse med ASP konseptet.
  FS gir kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å benytte programvaren i forbindelse med ASP konseptet så lenge denne avtalen varer. Kunden har ikke rett til å tildele underlisenser.
  Programvare- og kundedata skal lagres i samarbeid med Continental VDO Trading GmbH på de serverne som er forutsatt i ASP konseptet.
  FS skal levere kunden den gjeldende versjonen av programvaren i samsvar med denne avtalen. FS skal til enhver tid ha rett til å endre programvaren og/eller ASP konseptet under forutsetning av at en slik endring ikke forringer tilgangen på funksjonene som omtales og under forutsetning av at kunden fortsatt kan benytte programvaren i ASP sammenheng. Hvis det gjøres endringer i programvaren og/eller ASP konseptet som går ut over det omfanget som er beskrevet i det foregående avsnittet, skal FS varsle kunden skriftlig minst to (2) måneder før slike endringer skal finne sted. I løpet av de to (2) månedene før endringen settes i verk, skal kunden ha rett til å si opp denne avtale med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel. Hvis FS har varslet endringene på riktig måte som nevnt ovenfor, og forutsatt at kunden ikke har gitt FS varsel om oppsigelse innen den perioden som er nevnt over, skal denne avtalen fortsatt gjelde, og kundens lisensrettigheter ifølge punkt 3 skal kun gjelde for den endrede programvaren og/eller det endrede ASP konseptet. FS skal levere kunden den nyeste versjonen av dokumentasjonen.
  FS skal varsle kunden om de relevante Internett-adressene og om det særskilte brukernavnet og passordet som er definert for kunden, og som kreves for å få tilgang til VDO Fleet.
  Vi har egen supportavdelingen med ticket-system for spørsmål fra kunden om bruken av programvaren i forbindelse med ASP konseptet.
 1. KUNDENS FORPLIKTELSER
  Kunden skal i avtaletiden for egen regning opprettholde og vedlikeholde alle de datasystemene som kreves for å bruke VDO Fleet som kunden er ansvarlig for slik at det er definert i ASP konseptet.
  Kunden (Administrator/Bruker 1) skal holde brukernavn og passord hemmelig og lagre dem på et sikkert sted og sørge for at de verken går tapt eller videreformidles til tredjemann. Kunden skal kun formidle tilgangsdataene til de av sine ansatte (Bruker 2 …3… osv.) eller eksterne samarbeidspartnere som trenger disse dataene for å bruke VDO Fleet i det arbeidet de utfører på vegne av kunden. Hvis kunden blir klar over at brukernavn og passord misbrukes, skal kunden straks varsle FS om slikt misbruk via vår supportavdeling (se punkt 2.7). Hvis FS får melding om misbruk, skal han sperre tilgangen til VDO Fleet via kundens tilgangsside slik at VDO Fleet ikke lenger kan brukes ved hjelp av de relevante tilgangsdataene. Dataene kan reaktiviseres hvis kunden sender en skriftlig søknad til løsningsleverandøren. Inntil det er mottatt varsel om slikt misbruk, er kunden ansvarlig og erstatningspliktig ovenfor FS for alle transaksjoner som er foretatt via VDO Fleet ved bruk av tilgangsdataene.
  Hvis det oppstår feil (se punkt 6.2), skal kunden straks oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser til å rette feilen på riktig måte og på et tidlig tidspunkt i henhold til ASP konseptet.
  Kunden skal ikke duplisere, endre eller rekompilere programvaren.
  Kundens forpliktelser som er omtalt i dette punkt 3, utgjør vesentlige avtalevilkår. Hvis kunden unnlater å oppfylle én av disse forpliktelsene helt ut, til rett tid eller i påkrevd grad, skal FS uansett påberopelse av ytterligere rettigheter løses fra forpliktelsene FS har i forhold til denne avtalen.
 1. BETALING OG BETALINGSBETINGELSER
  Kunden skal betale de beløp som er spesifisert i dette dokument som vederlag for de leveransene og tjenestene som ytes av FS. Ved opprettelse av konto belastes en etableringsavgift. Avgift pr bruker, sjåfør og eventuelt andre avtalte porteføljekostnader faktureres etterskuddsvis pr måned ut fra hvilke data kontoen har registrert. Det er kundes ansvar å ajourholde konto. Kunde kan inngå avvikende faktureringsavtale. Betalingsbetingelsene følger standard Salgs- og Leveringsbetingelser for FS.
  Hvis konkurransen i markedet og/eller forretningsmessige behov tilsier det, skal FS ha rett til å endre betingelser for de leveranser og tjenester som han yter i henhold til denne avtale. Kunden skal varsles om alle endringer i de til enhver tid gjeldende betingelser minst en (1) måned før de trer i kraft. Hvis betalingen øker med over 5 prosent (5 %), med unntak av KPI eller valutasvingning, har kunden rett til å si opp avtalen skriftlig med umiddelbar virkning før en slik endring trer i kraft.
  Ved betalingsmislighold fra kundens side har FS rett til å sperre kundens tilgang til VDO Fleet etter først skriftlig å ha anmodet kunden om å gjøre opp for seg innen en fastsatt frist. Ved gjenåpning av tilgang tilkommer et gjenåpningsgebyr, samt at kunde i slike tilfeller plikter å betale avtalte og eventuelle påløpte beløp for sperret periode i sin helhet.
 1. DATABESKYTTELSE
  Innen rammene av ASP konseptet skal løsningsleverandøren overholde den databeskyttelseslovgivningen som er relevante for FS, og som gjelder i Norge.
  Når kunden underskriver denne avtale, er han innforstått med at avtalen overensstemmer med definisjonen av ansvarlig person som bestiller databehandling slik dette er definert i loven om personvern. Det er følgelig
  kundens ansvar, for egen regning, å påse at han oppfyller alle sine forpliktelser som hovedmann slik det er definert i loven om personvern i avtaletiden.
  Kunden skal ikke selv – og heller ikke via sine ansatte eller tredjemann – bruke tilgjengelige data på servere via VDO Fleet som det ikke er meningen at kunden skal ha tilgang til. Hvis kunden skulle få tilgang til tredjemanns data som følge av en systemfeil, skal kunden straks underrette FS skriftlig om dette. Kunden skal ikke bruke slike data på noen som helst måte, eller endre slike data, og skal skriftlig bekrefte dette hvis FS måtte anmode om det.
  Kunden er klar over at bruken av programvaren i samsvar med ASP konseptet innebærer lagring og behandling av data som gjelder kundens ansatte, og at de tillitsvalgte i kundens bedrift derfor har rett til å utøve sin medbestemmelsesrett på vegne av arbeidstakerne med hensyn til å iverksette og bruke ASP konseptet på kundens arbeidssted. I denne sammenheng er kunden, på egen bekostning, ansvarlig for å følge gjeldende bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Kunden må innen 30 dager etter utløp av denne avtale, eller etter avtalt periode, selv eller med bistand fra FS, laste ut og sikre alle dataene som kunden har lagret via VDO Fleet på den serveren som er stilt til disposisjon for han.
 1. GARANTI
  Forutsatt at programvaren benyttes på riktig måte i avtaletiden innen rammene av ASP konseptet, garanterer FS at den vil fungere etter hensikten og være tilgjengelig som beskrevet i dette dokument. Kvalitets- og holdbarhetsgaranti gis kun ved eksplisitt skriftlig henvisning.
  Via support avdelingen skal kunden varsle FS hvis det oppstår vesentlige avvik i programvarens funksjonsevne og tilgjengelighet fra det som er garantert i punkt 6.1. Dette skal gjøres så snart det er klart at en slik hendelse er oppstått, og samtidig skal kunden redegjøre for de foreliggende omstendighetene ved hendelsen og virkningene av dem.
  FS skal rette hendelser som er varslet på behørig måte innen rimelig tid.
  Kunden har ikke rett til å si opp avtalen på grunn av manglende levering av tjenester med mindre retting av hendelsen ansees som mislykket. Feilretting skal kun anses som mislykket (I) hvis FS har fått god anledning til å rette feilen, (II) hvis det ikke er mulig å rette feilen, (III) hvis løsningsleverandøren nekter å rette feilen, (IV) hvis det er urimelig å forvente at løsningsleverandøren skal rette feilen, (V) hvis det foreligger rimelig tvil om mulighetene til at retting av feilen vil lykkes, eller (VI) hvis det av noen annen grunn ville være urimelig å forvente at feilen skal rettes.
  Uansett om det foreligger uaktsomhet eller skyld, utelukkes uttrykkelig ansvar for feil som forelå på avtaleinngåelsestidspunktet.
  Ytterligere eller mer omfattende krav vedrørende hendelser eller relatert ansvar utover det som dekkes av dette punkt 6 som kunden måtte hevde ovenfor løsningsleverandøren, utelukkes med mindre slikt krav eller erstatningsansvar kan tilbakeføres til grovt uaktsomhet eller forsett fra løsningsleverandørens side. Krav om skadeserstatning reguleres på alle andre måter av punkt 7.
 1. ANSVAR
  Erstatning for skade på eiendom skal dekke kostnadene ved å reparere skaden og er begrenset til maksimalt 250 000 euro per skadetilfelle. Hvis løsningsleverandøren er ansvarlig for tap av data, svarer FS kun for kostnadene ved å gjenopprette nevnte tapte dataene i den grad slike data kunne ha blitt lagret i forbindelse med den siste ordinære reservekopiering leverandøren (VDO) utførte før dataene gikk tapt ifølge ASP konseptet.
  Uansett juridisk stilling kan alle andre krav om erstatning for skader og utgifter ikke reises av kunden. Dette gjelder særlig krav som fremsettes som følge av brudd på forpliktelser og rettstridige handlinger.
  Denne ansvarsfraskrivelse gjelder ikke i den grad erstatningsansvaret er helt ubestridelig, for eksempel ifølge bestemmelsene i produktansvarsforskrifter, ved forsettlige handlinger, grov uaktsomhet, tap av liv og lemmer og helseskader, kvalitetsgarantier, forsøk på å skjule en feil eller et vesentlig kontraktbrudd. Erstatning for skader som følge av vesentlige kontraktbrudd skal imidlertid begrenses til typisk forutsigbare skader hvis ikke slike skader skyldes en forsettlig handling eller grov uaktsomhet eller hvis det foreligger ansvar for tap av liv og lemmer eller helseskader.
  De overstående bestemmelsene medfører ingen endring i bevisbyrden til ulempe forkunden.
 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE
  Denne avtale trer i kraft når FS mottar dette dokument i undertegnet stand regnet fra signeringsdato eller egen spesifisert oppstartdato på avtaleskjema, og varer i første omgang i 36 måneder. Når denne første avtaleperiode utløper, forlenges avtaleperioden automatisk med 12 måneder om gangen med mindre en av partene varsler den andre parten om at avtalen bringes til opphør med tre (3) kalendermåneders skriftlig varsel.
  Oppsigelsestid sammenfaller med faktura måneder. Se også punkt 5.5.
  Uansett om det måtte foreligge andre mer omfattende oppsigelsesmuligheter i denne avtale, kan partene til enhver tid si opp avtalen hvis det foreligger vesentlig grunn. Dette kan skje umiddelbart og uten varsel. En slik grunn foreligger særlig hvis en av partene begår et vesentlig kontraktbrudd og ikke retter opp forholdet i løpet av 30 kalenderdager til tross for oppfordring fra den andre parten om å gjøre det, eller hvis det innledes konkursforhandlinger mot en av partene. Varsel skal gis skriftlig.
  Ved terminering av avtale fra kunde før bindingstid (36 måneder) utløper, påløper et termineringsgebyr som er lik gjennomsnittlig månedsavgift for de siste 3 måneder, multiplisert med antall måneder av gjenstående avtaletid.
 1. ENDELIGE BESTEMMELSER
  Det er ikke inngått noen tilleggsavtaler. Endringer i denne avtale må gjøres skriftlig for å tre i kraft.
  Hvis en eller flere av bestemmelsene i denne avtalen er eller har blitt ugyldige, skal det ikke ha noen betydning for gyldigheten av de andre bestemmelsene. I slike tilfeller skal partene erstatte ugyldige med gyldige bestemmelser som svarer til betydningen av og hensikten med de opprinnelige bestemmelsene.
  Det er alltid siste versjon av vilkår som er gjeldende for inngåtte VDO Fleet-avtaler. Disse vil ligge på vår hjemmeside. Informasjon om endringer vil bli lagt inn i VDO Fleet portal.