Kjører du på unntak uten sjåførkort?

Er du klar for vintersesongen i OUT?

Vi er nå på vei inn i en sesong hvor mange får frem skjær og annet brøyteutstyr, til glede for alle andre som ferdes på veiene. Da heter det jo også at du kan kjøre på unntak, det styres av unntaket som omhandler veivedlikehold. Da er det ikke pålagt å bruke sjåførkortet, med mindre arbeidsgiver eller oppdragsgiver pålegger deg det. 

Men… nå kommer det men.. vi anbefaler deg at du venner deg til å bruke sjåførkortet ditt – uansett.

 

Les denne oppdateringen på regelverket for kjøre- og hviletid:

«Artikkel 6

5. En fører skal registrere som «annet arbeid» all medgått tid i henhold til beskrivelsen i artikkel 4 bokstav e), og all tid benyttet til kjøring i kommersiell hensikt av et kjøretøy som ikke omfattes av denne forordningens virkeområde, samt registrere all «tid føreren står til
rådighet», som definert i artikkel 3 bokstav b) i direktiv 2002/15/EF, i samsvar med artikkel 34 nr. 5 bokstav b) iii) i europaparlaments- og rådsforordning (EØF) nr. 165/2014(4). Denne registreringen skal legges inn enten manuelt på en diagramskive eller på en utskrift, eller ved
bruk av manuelt registreringsutstyr på en fartsskriver.» 

Og definisjonen «annet arbeid» lyder som følger:

«e) «annet arbeid»: alle aktiviteter, unntatt «kjøring», som er definert som arbeidstid i artikkel 3 bokstav a) i direktiv 2002/15/EF, herunder ethvert arbeid for samme eller en annen arbeidsgiver, innenfor eller utenfor transportsektren,»

 

Kort fortalt..

Alt annet arbeid du utfører skal inn i fartsskriveren. Da gjør du det mye enklere for deg selv om du bruker sjåførkortet under all unntakskjøring / kjøring i OUT.  Og når fartsskriveren spør om du vil legge inn tillegg. Da er svaret alltid JA! 

Du finner fullstendig info om alle endinger denne linken: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/kjore-og-hviletid/hvem-er-omfattet/

Litt usikker på hva tillegg er, da kan du lese litt her: https://fartskriver.no/2022/04/06/legge-inn-tillegg/


Vi hjelper den gjerne å holde orden på dette. Legg igjen info under her - så kontakter vi deg!

Tilbake
Kontakt oss!


    eller ring oss på 23 37 84 00 :)